Mr. Fred Aron Uttley

  • Sở hữu nhiều chứng chỉ phục vụ giảng dạy: 4 week intensive course (120hours) 10 plus observed teaching hours, including One-to-One teaching Observation of qualified teachers Grammar and phonology exam Additional study in Teaching Business English
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS tại các trung tâm lớn ở Việt Nam
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Trung Quốc và Australia

Bài Viết Liên Quan